از آرایشگاه زنگ زدن نخ لمه میخواستن تو مو ببافن ! شمارشو سرچ کردم ارایشگاه معروفیم هست نزدیک خونه خواهرمه :))))