تو کوچمون یه پراید پیچید جلو یه پرشیا و ۳تامامور از پرایده پیاده شد و شروع کردن به بررسی پرشیا https://t.co/ihaBdnwHkI