محمود دولت آبادی نیستی ببینی که کلنل رو دارن کف پیاده رو معامله میکنن