بر ترامپ و ترامپ دوست و شِبه ترامپ دوست! لعنتتتتتت https://t.co/FLXWnBfbfG