اصفهان مرکز حجامت نداره؟نزدیک محدوده چهارباغ پایین؟! واسه مریض میخوام #ریتوییت