تو اینستاگرام ۱۲۰۰نفر فالو میکنن هر عکس نهایت ۲۰۰تا لایک میخوره ، ده هزار نفر فالو میکنن ۵۰۰تا لایک فکر کنم با لگاریتم نپریبن حساب میشه