دیروزساعت۴ پسرک گفت میخوام برم مترو بهشتی پیش دوستم گفتم سر راهمه میرسونمت مرتیکه۱۲شب رفته خونه به باباش گفته با سعید بودم دهنش سرویسه فردا