دو تا گل خریدم و گلدونهای یه بار مصرفشو با گلدون دائمی عوض کردم امید دارم که بگیره و نمیرن