اینجا پاریس نیست اینجا استامبول است.اینجا اگر بزرگترین هنرمند مملکت… https://t.co/Jxskzo6ULj