ترکیه هم موقع ورود به مسجد سلطان احمد و مساجد دیگه باید شال سر کنن و با دامن کوتاه و شلوارک نمیذارن https://t.co/msNEaLkKCP