بساط قهوه جوش رو برقرار کردم و یه لیوان قهوه فرانسه خوردم یه جوری شدم