وای خداروشکر پنجره رو دوجداره کردم خونه روبرویی خاکبرداری داره یه ذره پنجره باز بود مخم ترکید بستم پنجره رو سکوت مطلق شد