یک کافه فوق العاده یافته ایم و کم کم پاتوقش کرده ایم ،خوبیش اینه که صاحابش دوستمونه و کلا خوبه