یه مشتری با استفاده از آدرس سایت اومد دفتر دو تا مانتو خرید ۳۵۰ که همینو تو مغازه باید حداقل ۴۷۵پول میداد