یارو اومده اتوبخار برده هنوز پولشو نداده میگه خرابه و فلان گفتم بردار بیار واسه من تو که هنوز پول ندادی هارت و پورت نداره