جوزی با حرص ورزش کردم حالت تهوع دارم سکته میکنم
فشارت افتاده؟ ‎- Myri∂m
@myriam نه قلبم گرفته بود ‎- سعید ©