جوزی با حرص ورزش کردم حالت تهوع دارم سکته میکنم
فشارت افتاده؟ ‎· Myri∂m
@myriam نه قلبم گرفته بود ‎· سعید ©