می‌روی و مژگانت،فتنه‌ها برانگیزد ...می‌روی و می‌ریزی،خون خلق و مید‌انی...خدا منو قربونت کنه ایشالا... قربون چشمونت کنه ایشالا