از باد و طوفان دیشب کل اتاقم خاک خالی شده موبایلم زیر خروارها شن و ماسه دفن شده،بادیه نشین ها اومدن کمک