من الان به https://t.co/5LOGO4SYhr در جایزه Bobs رای دادم https://t.co/mriov41obh #thebobs16