از حموم دراومدم دوش آب یخ گرفتم جلو کولر دراز کشیدم بازم کمرم داره عرق میکنه