این جو و شور و شعفی که تو فضای مجازی مثل توییتر راه میفته یک هزارم درصدش در بیرون نیشت و حتی تره هم خرد نمیکنن براش