نوشابه باز کردن ، نون به هم قرض دادن ، تمجید و تعریف از یکدیگر ، هندوانه زیر بغل کسی گذاشتن https://t.co/GzgpKMFRJS