خود من که حالم عجیب غریبه رادیو هم در این هنگامه صبح یک آهنگ لری غمگین گذاشته دلمو خون‌تر کنه