من نمایشگاه کتاب میرم که کتاب ببینم، ورق بزنم،نشرهای مختلف را آشنا باشم و کلا با کتابها حال کنم ،حتی اگه نخریدمم نخریدم ولی ببینم چی هست