یه بیلبوردی زدن تو اتوبان مدرس به چه عظمتی! نمایشگاه عاشقان گمنام در گالری }×√¶√= ، فرض کن با ۸۰تاسرعت داری میری عمرا بتونی بخونیش