امروز از کلافگی سه بار موتور را برداشتم و تو خیابون ها الکی گشتم