فکر میکردم اگه یه اکشن کمرا داشتم بد نبود رو موتور میرم اینور اونور فیلم بگیره