لعنتی ها !!! سه تا ریپلی به سه تا توییت مختلف نوشتم پاک کردم