تا زندانی نداشته باشی معنی این عکسهایی که جلوی اوین موقع آزادی می‌گیرن رو نمی‌فهمی،اون پارکینگ زیر پل،اون پله‌های جلوی زندان.....