زاهدی به می‌خانه،سرخِ ‌رو ز می دیدم ، گفتمش مبارک باد ، بر تو این مسلمانی