کتاب بدرد بخور که می‌خونی باید یه دفترچه کنار دستت باشه بنویسی