وقتی میفهمی نفرت انگیز شدی حس بدیه
وقتی خودت رو دوست داشته باشی بدتره ‎- منفی سی