خیلی از این بچه‌های مدافع حرم نه برای پول رفتن نه برای مقام ..فقط برای عشقی که تو دلشونه...چطور عشق به همه چی رو میپسندید ایناهم همونجور