این اتفاقات #خانطومان از خیانت روسیه اس ، تا کی میخوایم با طناب پوسیده اینا بریم تو چاه