من وابسته به عزیزانم با ناراحت بودن و ناراحت دیدنشون زجرکش می‌شم