بارون اومدن‌هاشو گذاشته برای شب،وقتی همه خوابن میاد که یه وقت کسی بهش خرده نگیره کجا بودی و چرا اومدی و چرا میری،تا بیاید بیدار بشید رفته