خیلی نگران بچه‌های سوریه بودم امروز یکی از بچه‌های افغان که چند وقت ازش بی‌خبر بودم زنگ زد گفت این مدت سوریه بودم و از حلب اومده بود