گوشی برادرمو تو مدرسه راهنمایی دزدیدن ! حقیقتا خوب بچه هایی تحویل جامعه میدن خانواده های امروزی