این چک پول نمیشه میدونید چرا چون تاریخ چک و تاریخ زیر امضا مغایرت داره و فرق میکنه https://t.co/xF7DIj4RDb