از صدای غرش رعد ندیدم خوش‌‌تر...یادگاری که در این گنبد دوار بماند