معافست مالیاتی فروردین و اردیبهشت بر اساس معافیت سال ۹۴ محاسبه میشه و اینجوری کلی درآمد نصیب دولت میشه بعدا هم پس نمیدن