راهنما زدم و میخواستم بپیچم تو کوچه یه راننده کچل در اون فضا میخواست از چپ من رد بشه و طلبکارانه بوق زد چنان زهــرماری بهش گفتم که فرار کرد