سه نفر در سه جهت کوچه داد میزنن سمپاآآآش آآآ سمِپآآآش فکر کردم دارو دسته مرادبیک حمله کردن