جلد اول به اتمام رسید و من در حسرت این موندم که کاش یک دفترچه یادداشت کنار دستم بود تا تص... https://t.co/p6qALs8Kly