بغض عجیبی راه نفس را بسته
گوودوو شدی؟ ‎- پریســــا
@parisa اوهوم :\ ‎- سعید ©
آخی :| ‎- پریســــا