بغض عجیبی راه نفس را بسته
گوودوو شدی؟ ‎· پریســــا
@parisa اوهوم :\ ‎· سعید ©
آخی :| ‎· پریســــا