شدیدا باید برم چند تا دیگه تی‌شرت خنک بگیرم امروز لباسم یکم گرم بود حالمو خراب کرده