اهل منزل همه رفتن عروسی منم جای شام دوتا موز خوردم و یه لیوان آب گریپ فروت و آب پرتقال