جمعه تور گرفتم بریم این دشت و دمن‌های اطراف تهران یه هوایی بخوریم یه عکسی بگیریم