اولین حقوقم را ۲۱سال پیش روزی ده تومن میگرفتم دم بقالی بابابزرگم کار میکردم تابستون ها