۴راه‌مولوی بودم،تا حدود ساعت۵پلیس بود و جو عادی،بعدش کم‌کم گوشی دزدی فروشهاو معتادها و خلافها ریختن و پلیسها رفتن،مثل شهر اولیورتوییست بود